دشت گلهای لاله واژگون
زندگی عشایر پیرامون چشمه دیمه
زنان عشایر و کوچ گله
نمایی از زاینده رود
تنگ صیاد و گله آهوان
تالاب چغاخور
طبیعت کوهرنگ
پل تاریخی زمانخان - هوره