بازی محلی - مشهد کاوه آهنگر
رقص گروهی مردان - مشهد کاوه آهنگر
رقص محلی مردان - مشهد کاوه آهنگر
کودکان و بازی محلی - مشهد کاوه آهنگر
آبشار بی بی سیدان
آبشار خفر
چشم انداز آبشار خفر
اتراق عشایر پیرامون چشمه بابا زرنگ کمه
چشم انداز روستایی در نزدیکی چشمه بابا زرنگ کمه
چشمه ناز ونک
تفرجگاه امام زاده زید بین علی
آبشار سمیرم
طبیعت سمیرم
نمای روستا
رمه گردانی
زیارتگاه - مشهد اردهال
نما - مشهد اردهال
مراسم قالی شویان – مشهد اردهال
گلابگیری - قمصر کاشان
آبشار نیاسر