زندگی عشایر - بوانات
شادی دختران عشایر – بوانات
مهمان نوازی عشایر - بوانات
رقص چوب بازی
فصل میوه چینی
رقص دختران قشقایی