روستا و مراتع - قلعه قافه
به سمت مزرعه با تراکتور - قلعه قافه
نمای روستا - زیارت
زن و کار