کار سحرگاهی در مزرعه زعفران
امام زاده سلطان کریم شاه - کریمو
پاک کردن زعفران در حیاط خانه - کریمو
فروشندگان دوره گرد - کریمو