باغداری - ارزنه
تهیه خشکبار (کشته) زردآلو - کنگ
نمای روستا - کنگ
دیوارچین سنگی خانه ها - کنگ
رودخانه - کنگ
نمای روستا - ارزنه
معیشت روستایی - ارزنه
سنگ نگاره های تاریخی - کنگ
آثار تاریخی برجای مانده - ریاب
بافت مسکونی - ریاب