تهیه رب گوجه فرنگی به شیوه سنتی - اسپیدان
چشم انداز روستا - اسپیدان
گردوچینی - اسپیدان
زندگی روزانه - اسپیدان
کوچه و زن - اسپیدان
استراحت در ایوان - اسپیدان
رقص گروهی زنان کرد و لباس محلی
مجلس عروسی کردهای شمال خراسان
گروه نوازندگان محلی