آبشار تامرادی – تنگ تامرادی
رقص و ساز محلی
تالاب برم الوان
امام زاده بی بی حکیمه
زندگی عشایر بویر احمد
پیست اسکی - کاکان
آبشار بهرام بیگی - دلی بهرام بیگی
پارک آبشار
پل ساسانی برین
تنگ سرلک
پل تاریخی
آثار تاریخی برجای مانده - دهدشت
مناظر طبیعی - چشمه بلقیس
باغ چشمه بلقیس
مراتع و دشت ها – کاکان