اسکی و برف بازی
جمع آوری قارچ و ریواس کوهی
عروس کشان و رقص محلی کردی
مراسم چهارشنبه سوری و رقص محلی کردی
مراسم پیر شالیار
چشم انداز ارتفاعات
رودخانه ها و منابع آبی
دریاچه زریوار
گله گوسفند
کشتزار
جریان رودخانه ها