افراتخته  سیاه مرزکوه
 پاقلعه  شاه کوه
 جهان نما  فارسیان
 چینو  قزلجه آق امام
 رادکان  قلعه قافه
 زیارت  گچی سوی بالا
 سرکلاته خرابشهر