آویهنگ صلوات آباد بیجار
 اورامان تخت صلوات آباد سنندج
 پالنگان  قصلان
 ترجان  قم چقای
 خسروآبادگروس  نگل
 دزلی  نوره
 ژیوار