آوه  شهابیه
 آهو  واران
 انجدان  ورچه
 چناقچی علیا  وفس
 خورهه  هزاوه
 سرآبادان