آبگرم  گرسماسر
 آسیاب سر  گل محله
 اسک  لاجیم
 اسکو محله  لاویج
 برسه  ورسک
 جواهرده  هندوکلا
 فرح آباد  یوش
 کجور
 کردکلا
 کندلوس