امامزاده بکشلو  شلماش
 باغچه جوق  قاسملو
 بسطام  قره کلیسا
 بند  گؤورچین قالا
 خانقاه  مارمیشو
 سوله دوگل  نصرت آباد
 سهولان